Stipendit ja tunnustuspalkinnot

Stipendien tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opinnoissa hyvin menestyneitä opiskelijoita, jotka ovat opintojen lisäksi osoittaneet aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa.

Stipendejä myönnetään ensisijaisesti kauppatieteellisiä perustutkintoja (kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri) suorittaville opiskelijoille. Stipendejä myönnetään vuosikurssin mukaan ja yhdelle vuosikurssille myönnettävien stipendien määrä tarkennetaan hakuilmoituksessa. Stipendi voidaan myöntää yksittäiselle opiskelijalle vain kerran.

Tunnustuspalkintoja myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistuneista erinomaisista pro gradu-tutkielmista. Tunnustuspalkinnon saajan tulee olla osoittanut opiskeluaikanaan aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa. Vuosittain myönnettävien tunnustuspalkintojen määrä täsmennetään hakuilmoituksessa.

Vuonna 2016 säätiö jakoi 11 kappaletta stipendejä hyvästä opintomenestyksestä sekä kolme tunnustuspalkintoa erinomaisesta pro gradu-työstä.

Vuoden 2017 tunnustuspalkintohaku on päättynyt. Tunnustuspalkintohaku oli auki 12.12.2016 – 13.1.2017.

VUoden 2017 stipendihaku on päättynyt. Stipendihaku oli auki 3.2. – 3.3.2017.

Hae apurahaa!

Stipendi- ja tunnustuspalkintohaku ovat päättyneet vuoden 2017 osalta. Stipendit ja tunnustuspalkinnot ovat jälleen haettavissa vuodenvaihteessa 2017-2018.

Tärkeää tietoa!

Stipendien hakuilmoitus 2017

AALTO-YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN VUODEN 2017 STIPENDIT

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa vuoden 2017 stipendit haettaviksi. Säätiön stipendien tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opinnoissaan hyvin menestyneitä opiskelijoita, jotka ovat opintojen lisäksi osoittaneet aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa. Stipendihaku on auki 3.2.2017 klo 12.00 – 3.3.2017 klo 16.00. Stipendiä haetaan täyttämällä hakulomake, joka löytyy säätiön internetsivulta haun ollessa auki.

AALTO-YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN STIPENDIEN RAHANJAKOPERUSTEET

Stipendit voidaan myöntää opinnoissaan hyvin menestyneille Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille. Hakemuksia arvioidessa huomioidaan opintomenestys, opintojen edistyminen sekä aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa. Stipendi voidaan myöntää vähintään 2 ja enintään 12 lukukautta läsnäolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle. Stipendin voi saada vain kerran. Stipendiä ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan stipendin.

Stipendinsaajien on lisäksi täytettävä seuraavat, ehdottomat kriteerit:

– Aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa. Tällaiseksi lasketaan esim. mikä tahansa toimi tai tehtävä ylioppilaskunnassa tai sen alaisessa kerhossa, KY ry:ssä, ainejärjestössä tai jaostossa. Aktiivinen osallistuminen tapahtumiin ei tässä mielessä täytä vaatimusta.

– Opintojen edistyminen. Hakijalla on oltava suoritettuna vähintään 54 opintopistettä edelliseltä kahdelta läsnäololukukaudelta. Tässä huomioidaan vain kauppakorkeakoulun opintorekisteriin merkityt suoritukset ja kauppakorkeakoulun hyväksymässä opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Vaihdossa olleella opiskelijalla on oikeus erikseen todistaa opintopisteensä, mikäli ne eivät opiskelijasta riippumattomasta syystä näy kauppakorkeakoulun opintorekisterissä. Kolmessa viimeisessä hakuryhmässä (C, D, E) hakevat voivat vaihtoehtoisesti esittää graduohjaajan hyväksymän todistuksen päätoimisesta opiskelusta. Opintorekisteriotteen tulee olla virallinen, aikaisintaan 1.1.2017 päivätty, ja siinä tulee näkyä kaikki suoritetut kurssit myös kandidaatin tutkinnosta. Weboodista tulostettu allekirjoittamaton opintorekisteriote ei kelpaa hakemuksen liitteeksi.

– Opintomenestys. Koko opiskeluajan pistekeskiarvon on oltava vähintään 4.0. Pistekeskiarvolla tarkoitetaan koulun käyttämää painotettua keskiarvoa, jossa ei huomioida suoritettujen opintopisteiden määrää. Stipendihakemuksia käsiteltäessä otetaan huomioon 31.1.2017 mennessä suoritetut opintorekisteriotteella näkyvät opintosuoritukset.

Hakijat jaetaan viiteen (5) eri ryhmään läsnäololukukausien määrän mukaan. Jokaiselle hakijaryhmälle voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) stipendiä. Kunkin stipendin suuruus on 500 euroa.

Hakijaryhmät määräytyvät seuraavasti:

Hakijaryhmä (Läsnäololukukausien määrä (31.12.2016 mennessä))
A (2-3)
B (4-5)
C (6-7)
D (8-9)
E (10-12)

Suoraan maisteritasolle valittujen opiskelijoiden lasketaan aloittaneen opintonsa seitsemännellä (7.) lukukaudella. Suoraan maisteritasolle valitut ovat hakukelpoisia suoritettuaan vähintään 54 opintopistettä kauppakorkeakoululle opiskelijaksi kirjautumisen jälkeen.

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Kuka voi hakea tunnustuspalkintoja?
KY-säätiön tunnustuspalkintoja voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet kauppatieteiden maisterit, jotka ovat saaneet Pro Gradu -tutkielmasta arvosanan erinomainen (numeroasteikolla 5). Tunnustuspalkintoa voi hakea valmistumista seuraavassa tunnustuspalkintohaussa, useimmiten joulu-tammikuussa.

Voiko stipendin saada useammin kuin kerran?

Ei voi.